Toprak Hazırlığı | Ekim ve Dikim | Peyzaj

Toprak Hazırlığı

İnşai Atıkların Temizlenmesi

Peyzaj planlaması tamamlanmış olan alanın içinde yer alacak olan büyük mimari ve inşai işler alanın yeşil elemanları düzenlenmeden önce yapılmalıdır. Bu işler tamamlanmış ise bahçede hızla açık mekân düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara geçilebilir yani arazi hazırlığına başlanabilir.

Eğer peyzaj planlamasının yapılacağı alanda inşaat işleri bitmemiş ise mekân düzenlemesine ait işlere geçilmemelidir. Arazi üzerindeki inşaatın bitmesi ve inşaatla ilgili materyalin kaldırılması, inşaat artıklarının çalışmaları engel olmayacak bir yere toplanması gerekir.

Plan uygulamasını etkileyen büyük mimari ve inşai işlerin dışında bazen de peyzaj planlamasının gerektirdiği küçük mimari ve inşa işleri de olabilir. Örneğin çit, kapı, pergola, köprü, havuz vb. bunlardandır. Bu durumda planın araziye geçmesini etkilemeleri söz konusu ise bunlarında bir an önce yapılarak yerlerine konması gerekir. Plantasyonla ilgili plan uygulaması için ilk önce mimari ve inşai işlerin tümünü bitirmek gerekir. Bunlar tamamlanmadan planın araziye geçirilmesine başlanacak olursa pek çok aksilik ile karşılaşılabilinir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için planlamayı uygulayanlardan mimari ve inşai tüm işlerin tamamlanması istenmelidir.

İlk toprak işlemesinden önce, alanda her türlü yabancı ot ile kaldırılması kesinleşmiş çalı ve ağaçlar, el ya da makineyle dipten kesilerek atıklar dışarı atılmalıdır. Yüzeysel temizlik sonrası bitkilerin sürgün vermesine izin vermemek için, toprak işlenerek kökler açığa çıkarılır ve kuruması sağlanmalıdır.

Otsu ve odunsu bitkilerin temizlenmesinden sonra ya da bu işlemle birlikte, herhangi bir toprak işlemesine başlamadan önce, proje sahasında mevcut bütün iri taş, çakıl, tuğla, beton parçaları, metal, tahta, moloz ve çöpler toplanarak uzaklaşmalıdır.

İlk Toprak İşleme

Peyzaj alanlarında toprak yerinin hazırlanmasına toprak ıslahı ile başlanmalıdır. Bitki dikimi yapılacak alanlarda üst toprağını kaybetmiş yerler varsa bunların uzun vadede ıslahı gerekir. Kısmen üst toprak taşınarak gübre ve organik maddeler ile yavaş yavaş ve tabaka tabaka ham toprak karıştırılarak dikimlere uygun bir ortam oluşturulmaya çalışılır. Ham toprağın ıslahı, bitkilendirmede zorunlu olduğu için daha uzun bir ıslah dönemi gerektirir. Ancak sahaya taşınarak serilen üst toprak miktarı artırılarak bu süre kısaltılabilir.

Toprak çok hafif ve geçirgen ise suyu ve besin maddelerinin uzun süre bünyesinde tutamaz. Bu tip toprakları humus, kompost vs. organik maddelerle ve gerektiğinde kil ile ıslah edilebilir.

Toprak killi ve ağır ise bünyesinde fazla su tuttuğundan toprağın havalanması yetersiz olur. Böyle alanlara çim ekimi yapılmış ise çimlerden beklenen gelişme görülmez. Ağır killi toprakların yer aldığı düz sahalarda topraktaki fazla suyu drene edecek drenaj sistemine ihtiyaç vardır. Peyzaj çalışmalarında genellikle kapalı drenaj sistemi önerilir. Küçük bahçe çalışmalarında ise 50-70 cm derinlikte toprağın ağırlığına bağlı olarak 4,5-6 m aralılarla kapalı basit bir drenaj sistemi uygulanmalıdır.

Ancak ıslah işleri ucuz değildir. Örneğin 30 cm kalınlıkta ve % 40 kil içeren bir üst topraktaki kil oranını %30’ a indirebilmek için 40-45 kamyon kaba kum karıştırmak gerekir. Maliyeti ucuzlanmak için kil oranını kum karıştırarak düşürmek yerine fazla kilin sebep olduğu sakıncaları, yetersiz havalanmayı azaltmak için toprağa organik madde ilavesi düşünülebilir.

Kompost gibi organik maddeler yalnız toprağın fiziki özelliklerini değil kimyasal özelliklerini de düzeltir. Özellikle kompostun ağır toprakları gevşetmesi, hafif topraklarında su ve besin madde tutma güçlerini artırmada etkisi vardır. Aynı zamanda toprak asitliğine nötrleştirmede ve besin içeriğini yükseltmede de rolü vardır. Kompostun 1 m3 toprağa ağır killi topraklarda 2 m3, hafif topraklarda 3-4 m3 verilmesi uygundur. Ancak kompost ve diğer organik maddelerle ıslah oldukça pahalı ve zor bir uygulamadır. Bunun yerine arazide yeşil gübre uygulaması etkili ve ucuz bir yöntemdir.

Toprağın kimyasal özelliklerinin ıslahında ahır ve kimyasal gübreler etkilidir. Bütün besin elementlerini içeren ahır gübreleri toprağın fiziki özelliklerini de ıslah eder. Ancak taze gübre kullanımının bitkileri yakabileceği unutulmamalıdır. Kompost ve organik gübreler toprak yüzeyinde güneş altında bekletilmeden sığ şekilde toprak ile karıştırılmalıdır.

Yetiştirilmek istenen bitkilerin pH reaksiyonunu alkali topraklarda ıslah etmek için sülfat, alüminyum sülfat, çiçek kükürdü, sülfürik asit ve demir sülfat kullanılabilir.

Peyzaj düzenleme çalışmalarında önceden sahada yapılan inşaat faaliyetlerinde ağır makine ve yüklemelerin etkileri ile toprakta sıkılma olur; bu yüzden toprağın su tutma gücü, geçirgenliği azalır. Havalanma yeteneği zayıflayarak drenaj güçleşir. Bunun sonuncunda da toprağın bitki yetiştirme gücü azalır.

Bu sebeple toprak işleme; dikilen fidanların gelişmeleri, derin ve yaygın kök sistemleri oluşturabilmek için toprağın gevşetilmesi, havalandırılması ve bu sayede köklerin besin maddelerini ve topraktaki suyu kolayca almalarını sağlamak için yapılır.

Toprak işleme, bitki dikilecek alanın tümünde uygulanmalıdır. Eğer bu mümkün değilse en zorunlu kısımlarda ve dikim çukurlarında yapılması zorunludur. En etkin toprak işleme, bitkilerin dikiminden önce yapılan işlemedir. Bunun için dikimden önceki işlemenin mümkünse tüm alanda yapılması ve entansif olması bitkilendirmenin başarılı olması bakımından önem taşır.

Yetişme ortamı koşulları kötüleştikçe toprak işlemesine gösterilen özen artırılmalıdır. Proje uygulamalarında şu hususa dikkat edilmelidir. Dolgu topraklarını içeren kısımlar, dikime en hazır topraklardır. Kazı olan kısımlarda ise dikim işleri zorlaşır.

Toprak türü bakımından kaba tekstürlü olan kumlu topraklarda entansif işleme kurutucu etki yaptığından özellikle ekimlerde mahsurlu olur. Buna karşılık ağır ve sert toprakları bir kış öncesinde işlemek yerinde olur. Kış boyunca don, topraktaki kesekleri parçalar ve toprağın havalanma koşullarını iyileştirir.

Arazi şartlarına göre toprak işleme de değişir. Sığ ve taşlı arazileri ağır makinelerle işlemek mümkündür. Meyil arttıkça toprak işlemede sınırlayıcı faktörler artar. Fazla meyilli yerlerde sığ bir toprak işlemesi uygundur.

Toprak işlemesinde dikkat edilecek konuları şöyle anlatabiliriz:

Toprak işleme zamanı
Toprak işlemenin diri örtü temizliğinin takip eden mevsim içinde yapılması uygundur. Ancak toprak işlemenin en uygun zamanı, tavlı olduğu zamandır. Toprak tavında iken su, sıcaklık ve toprağın biyolojik aktivitesi en uygundur.

Toprağın tavlı halini tespit etmek önemli bir konudur. Bu konuda bazı pratik yollara başvurulabilir. Toprak eğer avuçta sıkıldığında top halinde kalmayıp parçalanıyorsa tav haline gelmiş demektir. Ayakkabının topuğu ile keseklere kuvvetli vurulduğunda toprak tezeği dağılarak daha küçük parçalara ayrılıyorsa gene toprağın tavlı olduğu anlaşılır.

Toprak tavlı değilken yapılan toprak işlemesinde özellikle ağır topraklarda fazla nemli olmasından dolayı ıslak toprak aletlere yapışarak parçalanması güçleşir. Büyük toprak keseklerin yeterince parçalanmadan devrildiği görülür. Bu tip ağır toprakların toprak işleme zamanı mevsime göre değil toprağın nem durumuna göre değişir. Bununla beraber toprak nemli olsa da toprağı sonbaharda işlemek ilkbaharda toprağı işlemesine göre sakıncaları fazla sayılmaz; çünkü sonbaharda parçalanmadan kalan tezekler bütün kış boyunca don etkileri ile ilkbahara kadar parçalanabilir.

Toprak işlemede kullanılan riperler:

Toprak işlemede kullanılan riperler.

Buna karşılık hafif ve kumlu topraklar toprak işleme aletlerine hemen hemen hiç yapışmaz. Nem durumları da bu topraklarda işleme güçlüğü oluşturmaz. Bu nedenlerle ağır killi toprakların işleme zamanları nem miktarına bağlı oldukları halde hafif kumlu topraklarda nem durumu işleme çalışmasına engel olmaz; ancak hafif topraklarda dikim zamanı ile toprak işleme zamanı arasında fazla zaman farkı olmamalıdır. Dikim toprak işlemeden hemen sonra yapılmalıdır.

Sonbahar toprak işlemesinde toprağın fazla kabartılması faydalıdır; çünkü kış boyunca toprak yeterince oturmuş olur. İlkbahar toprak işlemesinde ise toprağın fazla kabartılması istenmez. Bu devrede, toprağın oturması çabuklaştırılmalıdır. Oturmamış topraklarda toprağı merdane veya herhangi bir şekilde bastırma bu sakıncayı önemli ölçüde giderir. Yalnız ağır killi topraklarda bastırmada dikkatli olmak gerekir.

Toprak işleme derinliği
Toprak işleme derinliğini iyi bilmek de önemlidir. İşleme sırasında toprağın doğal halini dikkate almak gerekir. Tabanda eğer sert ve sıkı istiflenmiş bir tabaka varsa bu tabakanın uygun derinlikte işlenerek kırılması gerekir. Böyle istisnai durumlar dışında genellikle 20–25 cm derinlikte toprak işleme yeterli olur. Ancak toprak ne kadar sert olursa işleme de o kadar derin yapılmalıdır.

Toprak işleme derinliğine göre üst toprak işleme ve alt toprak işleme diye iki grup altında incelenebilir. Bunların yanında iki katlı toprak işleme de söz konusudur.

 • Alt toprağın işlenmesi: Alt toprak işlemesi toprağın birikme horizonunun yer aldığı genellikle 30–60 cm gerekirse 90 cm katmanlarında yapılan toprak işlemesidir. Alt toprak yüzeyi, hafif topraklarda 75 cm, ağır ve killi topraklarda 50 cm aralıkla, sürülerek kabartılır. Bu işlem sırasında alt toprağın ufalanmış olması gerekir. Ancak üstteki toprak ile karışmamalıdır. Alt toprağın işlenmesi, üst toprak daha önce sıyrılmışsa ya da alt toprağın ilavesi yapıldıktan sonra yapılmalıdır.

  Alt toprağın işlenmesi:

  Alt toprağın işlenmesi.

  Üst toprak sıyrılarak alt toprakta kazı ve dolgu işlemleri yapılır. Kazı alanı çevresine komşu alanlardan toprak ve yüzey sularının gelmemesi için hendek açılır. Kazı alanı; otsu ve odunsu bitkilerden, yabancı maddeler ve atıklardan temizlenir. Ortamı derin köklü bitkiler ve otlardan arındırmak için alanın sürülerek uygun bir ekipmanla işlenmesi gerekir. Alt toprak işleme bazen yağışın fazla olduğu yerlerde ağır yapılı ve fazla rutubetli topraklarda da başarı için zorunludur; çünkü bu topraklarda da riperle yapılan derin işleme toprağın drenaj yeteneğini artırır.

 • Üst toprağın işlenmesi: Üst toprak işleme, toprağın biyolojik aktivitesinin yoğun olduğu 0-30 cm arasında toprağın yıkanma horizonunda yapılan işlemedir. Üst toprak, kendi ortalama derinliğinin tamamı kadar bellenerek ya da uygun bir bahçe traktörü ile işlenir. Alt toprağın üste çıkması ve üst toprakla karışması engellenmelidir. Alan içerisinde kalmış otsu ve odunsu bitkiler ile toprağa gömülmüş olanlarının kökleri toprak yüzüne çıkarılarak kurumaları sağlanmalıdır. İşlenerek alt üst edilmiş toprak, uygun toprak işleme aleti ile parçalanarak tesviyeye uygun, ufalanmış bir yapıya getirilir.

  İşlenmiş üst toprak üzerine yanmış ahır gübresi ve kompoze gübre serilerek çapa makinesi veya el çapasıyla yüzeyden çapalanarak karışmaları sağlanır. Çapalama sırasında çıkan yabani ot, taş, moloz vb. yabancı maddeler alandan uzaklaştırılır. Çapalama toprak tavında iken yapılmalıdır. Üst toprağın aşırı ıslak ya da toprağın çapa işlemez sertlikte olduğu hallerde çapalama yapılmamalıdır. Ekim ve dikim işlemleri öncesinde yüzeysel bir sulama yapılmasında fayda vardır.

  Alt toprak tesviyesi yapılmış alanlara üst toprak serilmeden önce, alt toprak l5 cm derinliğinde işlenerek kabartılır. Üzerine üst toprak aşağıdaki derinliklerde ve her tarafta eşit olarak serilmelidir.

  Üst toprak serilme derinlikleri:

  Üst toprak serilme derinlikleri.

  Üst toprak derinliğinin yetersiz olduğu durumlarda, toprak kaynağından gerekli takviye yapılarak eski üst toprakla karıştırılması sağlanmalıdır. Üst toprağın serilmesinden sonra, kürek ya da uygun bir aletle toprağın, tırmıkla tesviyesine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu sırada 5 cm’den büyük taş ve kesekler ile ot, kemik, plastik ve diğer yabancı atıklar, toplanarak alandan uzaklaştırılmalıdır.

 • İki katlı toprak işleme: Bu yöntemde alt ve üst toprak işleme birlikte yürütülür. Bunun içinde alt toprak bir riper ile işlenirken, üst toprakta diskora ile işlenir.

  Özellikle yazın derin ve geniş çatlaklar oluşturan ağır bünyeli derin topraklarda riperle yapılan derin işleme çok etkilidir. Bu yolla sulama suyu ve yağışların kolayca alt toprak tabakalarına ulaştığı gibi toprağın daha iyi havalanarak yapısının gevşetilmesi sağlanmış olur. Bunun sonucunda; fidan köklerinin daha derine inmesi ve fidanların gelişmede zorluklarla karşılaşması engellenmiş olunur.

Toprak işleme yöntemleri: Toprak işleme, toprak niteliğine göre iki şekilde olur:

 • Toprağı alt üst ederek işleme
 • Toprağı yerinde işleme

Toprağın kulaklı pullukla üst kısımları alta ve alt kısımları üste getirecek şekilde devirerek işlenmesi sakıncalıdır; çünkü besin maddelerince zengin üst toprağı, alt üst ederek derine gömmek ve alttaki verimsiz toprağı üste çıkarmak, bitkilerin gelişimi için sakıncalıdır.

Bu durumda; toprak işlemenin derin yapılması gereken koşullarda üst tabakayı alt üst etmeden sürmek, alt toprağı ise üste aktarmadan yerinde işleyen iki katlı sürme yapılmalıdır; ancak bazı durumlarda da toprağı alt üst ederek işleme söz konusu olabilir. Bu durum, örneğin üst toprağın hafif ve kumlu olması onun altındaki toprağın besin maddece zengin olması durumunda uygulanabilir. Böyle topraklarda, toprağı alt üst eden bir işleme özellikle çim, çiçek, süs çalıları ve sığ köklü ağaçların kullanıldığı alanlarda uygun ortam oluşturur.

Toprağı alt üst etme, bir kulaklı pullukla kolaylıkla gerçekleşebilir. Aksi durum söz konusu ise yani üst toprak killi, alt toprak kumlu ise bu durumda üst toprak kuruyunca çatlamalar olur ve üst katmanlarda kök gelişimi iyi olmaz. Bu durumda alt ve üst toprağın karıştırılması faydalı olur. Ancak üstte verimli toprak, altta ise ham toprak katmanı var ise bu durumda toprağı alt üst etmeden derin işleme söz konusudur.

Geniş alanlar ile küçük alanlarda peyzaj proje uygulamalarında toprak işleme yöntemi birbirlerinden farklıdır. Geniş alanlarda toprak işlemede önce diri örtü temizliği yapılmış olan sahada toprak alanının rahat işlemesine engel olacak taş, ağaç parçası ve kök gibi yabancı maddeler temizlenir. Çukur ve hendekler kapatılarak tümsekler düzeltilir. Eğer toprağı alt üst ederek işleme gerekiyorsa birkaç soklu kulaklı pullukla tahtavari sürme veya döner kulaklı pullukla düz sürme şeklinde toprak işlemesi yapılır.

Tahtavari sürmede pulluk giderken bir yönde, gelirken ters yönde toprağı devirerek tümsek veya açık çizgi bırakarak topağı işler. Düz sürme de ise döner kulaklı pulluk kullanıldığında toprak hep aynı yönde devrilir. Böylece alan muntazam, tümsek ve çukurlar olmadan işlenmiş olur.

Toprağı alt üst etmeden derin işleme, riper veya dip kazan pulluğu ile yapılır. İki katlı işlemede ise alt toprak bir dip kazan pulluğu veya riperle, üst toprak ise diskora ile yerinde işlenir.

Küçük alanlarda peyzaj proje uygulamalarında toprak işleme basit belleme, derin belleme ve krizma şeklinde olur.

Toprağın bellenmesi:

Toprağın bellenmesi.

 • Basit belleme: Toprağın aktarılması şeklinde işlenmesidir. Bunun için önce bir ağız yani dar bir hendek açılır.

  Basit belleme:

  Basit belleme.

  Sonra hendeğe paralel olarak bel küreği sokulup a kitlesi hendeğe atılır. A kitlesinin eski yerinde açılan hendek b kitlesi ile doldurulur. Bu şekilde devam edilerek toprak bir bel derinliğinde 20 cm derinlikte işlenmiş olur.

 • Derin belleme: Derin bellemede toprak iki bel derinliğinde işlenir. Burada basit bellemede olduğu gibi önce bir bel derinliğinde fakat ilkine göre iki misli genişlikte bir hendek açılır.

  Derin belleme:

  Derin belleme.

  Bu hendeğin taban toprağı, yerinde bir bel derinliğinde bellenir. İşlenmiş hendek daha sonra hendeğe paralel olarak daha geriden belin batırılmasından çıkan toprakla doldurulur. Yeni hendeğin dibi yine bir bel derinlikte bellenerek bu şekilde işe devam edilir. Böylece toprak iki bel derinliğinde 40 cm kadar işlenmiş olur.

 • Krizma: Krizma şeklinde toprak işleme de yine iki bel derinliğinde 40 cm kadar toprak işlenir. İkinci defada yapılan belleme derin belleme gibi yerinde olmadığı için toprak daha iyi işlenir. Böylece yabani otlarda derine gömülmüş olur.

  Krizma iki şekilde uygulanır: Birinci şekil, üst toprak alta ve alt toprak da üste gelmek üzere yapılır. Bunun için önce iki bel derinlikte hendek açılır.

  Krizmanın yapılışı:

  Krizmanın yapılışı.

  Resimde olduğu gibi bu hendeğin altı ondan sonraki bel batırmasından çıkan toprakla (1) doldurulur. Alt kısımda ikinci bel derinliğinden çıkan toprak (2) 1’in üzerine oturtulur. Bu şekilde toprak alt üst edilerek işlemeye devam edilir. Özellikle üst toprağın ağır olduğu yerlerde bu tip krizma daha etkili olur.

  İkinci şekil resim 1.5’te olduğu gibi toprağı alt üst etmeden iki bel derinliğinde yapılan krizmadır. Bunda şekilde görüldüğü gibi toprak alt üst edilmeden işlenir.

  Krizmanın yapılışı:

  Krizmanın yapılışı.

  Küçük sahalarda yapılan belleme ve krizma işleri büyük sahalarda pulluk veya diğer makineli ekipmanlarla yapılan işleme göre daha pahalıdır. Derin belleme ve özellikle krizma en pahalı toprak işleme yöntemidir. Ancak çok küçük alanlarda ve çok özen isteyen durumlarda önerilir.

  Toprak işlemenin en ucuz şekli, yalnız dikim çukurunda yapılan toprak işlemedir. Bu da dikim metotlarına göre değişik şekillerde uygulanır.

Tesviye

Toprağa yapılacak tesviye alt ve üst toprağa farklı zamanlarda ve şekillerde yapılır:

 • Alt toprağın tesviyesi: Proje sahasında, yapıların gerektirdiği büyük kazılar nedeniyle arazinin doğal yapısında büyük ölçüde değişiklikler olur. Bu değişimlerden dolayı alt toprakta kazı ve dolgular yapılır. Tekrar kullanılmak üzere depolanmış üst toprak yeterli ise her tarafa en az 40 cm üst toprak serilecek biçimde, alt toprak tesviye edilir.
 • Üst toprağın tesviyesi: Yüzeyi temizlenerek bellenmiş, gübrelenmiş ve çapalanmış alanda tırmık, kürek ya da uygun makine ve aletlerle doğal eğimine göre kaba tesviyesi yapılır. Kaba tesviye sırasında çıkacak taş, ot ve her türlü istenmeyen maddeler toplanarak alandan uzaklaştırılır.

Çim ekilecek alanlarda ve diğer dikim yapılacak yerlerde kaba tesviyeden sonra ince tesviye yapılır. İnce tesviye sırasında çıkabilecek taş, bitki ve istenmeyen tüm yabancı maddeler toplanarak alan dışına atılır. İnce tesviyesi bitirilen alanda, su birikebilecek çukur veya tümsekler bulunmamalıdır. Tümseklerin giderilmesi için ağır silindir ya da tokmak kullanılmamalıdır. Bunlar tırmık ve kürek kullanılarak tekrar tesviye edilerek düzeltilmelidir. İnce tesviye yapılırken dışarıdan üst toprak eklenmesi yerine, üst toprak kendi içinde ileri geri tırmıkla yapılmalıdır. Tırmık atıkları ile çukurların ya da alçak kısımların doldurulması yapılmamalıdır. İnce tesviye toprak tavında, kolay ufalanır yapıda ve nemdeyken uygun hava koşullarında toprağı fazla çiğnemeden yapılmalıdır.

Ekim Harçları

Toprağın verimliliğini artırmak, su tutma kapasitesini ve fiziksel yapısını iyileştirmek amacıyla ekim harçları kullanılır. Ekim harçları toprağa çeşitli oranlarda karıştırılan organik ya da inorganik kökenli malzemelerdir. Peyzaj mimarı tarafından teknik özellikleri ve kullanma yöntemi tanımlanarak ya da bitkinin isteklerine göre hazırlanır.

Ekim harçlarını 4 grupta toplayabiliriz:

 • Kompost (yaprak çürüntüsü): Yapraklı ağaçlardan oluşan koru ya da ormanların tabanında dökülmüş yaprak ve dalların tam çürümesi sonucu oluşmuş organik maddedir. Kompostun içinde hiçbir sağlam yaprak, dal vb. yabancı madde bulunmaz. Ekim harçları olarak ibreli ağaç korulukları ve ormanlarından alınacak bitkisel çürüntü kompost olarak kullanılmamalıdır.
 • Torf: Bol yağış alan yerlerde havasız koşullarda, su altında kısmen parçalanmış sazlık ya da bataklık bitkilerinin kalıntılarıdır. Steril, lifli yapısı nedeniyle çok su tutan ve asit karakterli organik bir maddedir. Çiftlik gübresi ile karıştırılıp fermente olması sağlanarak tüf, pomza ya da kum ve tarımsal perlitle karıştırılarak kullanılabilir.
 • Perlit: Gri beyaz renkli volkanik alüminyum silikattır. Kırılıp elenir, özel fırınlarda genleştirilip 1000 0C patlatılarak elde edilir. Küçük süngerimsi yapıda, çok hafif bir materyaldir. Çok su tutan, ısı geçirgenliği ve özgül ağırlığı çok düşük olan perlit, yüksek derecede ısıtıldığı için de sterildir. Toprak karakterinin iyileştirilmesi, çim ekimi, çiçek kasaları ve çatı bahçeleri için harç hazırlanması, amacı ile kullanılabilir.
 • Kum: Toprak karakterinin iyileştirilmesi ve üretim ortamı hazırlamak üzere kullanılır. Dere kumu, en fazla 1,5 mm boyutunda, dişli ve temiz olmalı, çok az silt içermeli, kireç ve tuz bulundurmamalıdır. Drenaj kanalları içine ya da çiçek kasalarının altında kullanılacak kum 3-7 mm çapında yıkanmış, eş boyutlu ve yuvarlak olması tercih edilmelidir.

İlk yorumu siz yazın

Lütfen yorum bırakın.

E-mail ve isim zorunlu değildir.